Кои лица ползват Портала?

Потребители са родители/ настойник на дете в ЧДГ „Свети Георги или ученик в ЧСУ „Свети Георги“.  Регистрация на потребители – юридически лица не се извършва.