FAQ

 

Общи положения

Нашата цел е да предоставим на децата грижа и образование на световно ниво – материална база, образователни ресурси, квалифицирани преподаватели, процедури, които създават условия за стабилност и развитие. Това е свързано с разходи, които все още таксите, които родителите/настойниците заплащат, не покриват. Те се поемат от собственика на St. George International School and Preschool.

При подписване на договорите за обучение сме предложили възможност на всяко семейство да избере вариант за плащане, който отговаря на желанията и възможностите му. В това отношение сме значително по-гъвкави от други училища. В тон с добрата практика, в договорите за обучение винаги е била включена клаузата, регулираща случаите при неплащане в срок и съответното начисляване на неустойки. През 2020 година инвестирахме в платформа за плащания, която дава възможност да се автоматизират процесите по начисляване и осчетоводяване на дължимите и платените суми и навременна информация на родителите/настойниците във всеки момент. Във връзка с епидемичната обстановка и липсата на предвидимост на разходите на семействата, не въведохме в експлоатация автоматичното начисляване на неустойките. Това се случи едва през месец май 2021г.

St. George International School and Preschool инвестира значителни ресурси с цел предоставянето на ежедневна информация за финансовите разчети между родители/настойници и училище/детска градина.

 

Разработеният онлайн Портал за електронни плащания дава ясна и точна информация. Всеки родител при подписването на Договора за обучение получава потребителско име и парола за достъп и в рамките на 48 часа следва да влезе и да избере личната си парола за достъп.

 

Счетоводният отдел на St. George International School and Preschool издава фактура за всяка дължима такса (такса обучение, храна, занимания по интереси, преиздадени карти, вода, маски и други), която се визуализира в платформата в рамките на 24 часа от нейното издаване.

Организацията на една учебна година е дълъг процес, към който подхождаме с отговорност и професионализъм. Планирането започва през февруари на текуща учебна година за следваща и съответно нашите финансови задължения към партниращи организации и доставчици имат определени срокове. В същото време осигуряването на ресурс за възнаграждението на учителите и инвестициите в тяхното професионално развитие е ключово важно, за да бъдат те спокойни и мотивирани да дават на децата най-доброто от себе си.

Ние подлежим на контрол от държавните регулаторни органи, одитори и сертифициращи организации. В тази връзка, не бихме могли просто така да променяме условия по договори и плащания.

Искаме да Ви уверим, че нашата цел не е да събираме пари от неустойки. Използваме този инструмент, за да установим практика за спазване на посочените в договорите срокове за плащане – срокове, които родителите/настойниците избират, но често не спазват. Сигурни сме, че разбирате, че ако всеки плаща когато и колкото пожелае, ние нямаме предвидимост на постъпленията, няма как да поемаме ангажименти към персонал и партньори и няма как да ги изпълняваме.

Стремим се непрекъснато да развиваме възможностите, които предлагаме за децата, да осигурим спокойна и стимулираща среда за тях и учителите и за това е нужна предвидимост и планиране на паричните потоци.

По-долу ще намерите систематизирана информация относно процеси по подписване на договори и плащания, както и отговори на често задавани въпроси.

Прием и подписване на договори за обучение

 • До края на месец Февруари на уебсайта на организацията се обявяват таксите за следващата учебна година, възможностите за разсрочено плащане и срока за подписване на договори, като процедурата е описана детайлно в Общи условия, неразделна част към договора за обучение.

 

 • Всеки договор, изготвен и предоставен на родителите/настойниците и План за плащане с конкретни дати (падежи ) за плащане на всички такси, неразделна част от договора, следва да бъде подписан в указаните и избрани срокове.

 

 • В случай, че родителите/настойниците не подпишат договор и/или План за плащане в указания срок и не направят плащане, училището няма ангажимент да пази място и може да го предложи на друг ученик.

 

 • Следните документи се подписват след получаване на положително становище за прием:

– Попълнено от родителите/настойниците Заявление за постъпване;

– Договор за обучение с приложени Общи условия и План за плащане, които се подписват чрез електронна платформа;

 • При подписване на договор за следваща учебна година се попълва заявление с актуални данни и План за плащане в определен срок.

 

 • При наличие на договор за обучение за етап, се подписва План за плащане за следващата учебна година. В случай, че родителите/настойниците не подпишат План за плащане в посочения срок от отдел Прием, училището няма задължение да пази място за ученика и може да прекрати договора.

 

 • Всеки родител следва да предостави своя банкова сметка, чрез която ще се извършват всякакви парични преводи, в това число и връщане на надплатени и недължими суми след рекапитулация. Липсата или промяната на такава през учебната година, без да е изпратено писмено уведомление до St. George International School and Preschool, би довело до затруднения по отношение на разчетите и използване на системата за плащания от родителите/настойниците.

 

 • Задължението за заплащане на суми възниква с подписване на договора и/или Плана за плащане. Наличието или липсата на фактура не е основание за извършване на плащане, тъй като датата за плащане е изрично уговорена в Плана.

 

 • Основната валута, в която се формират и фактурират таксите е Евро, но се заплащат в тяхната левова равностойност по официалния обменен курс на БНБ.

 

 • При заплащане от банкова сметка в чужда валута, по банкова сметка на училището или детската градина ще постъпи превалутираната сума в лева по курс КУПУВА на Уникредит Булбанк АД в деня на плащането. Така сумата, която се заплаща, се оказва недостатъчна и продължава да има дължими суми, върху които биха се начислили неустойки за забава.

 

 • Промяна на Плана за плащане, вследствие на затруднение или неспазване на сроковете за плащане – в случай че желаете да промените първоначално избраната схема на плащане-брой вноски, падежи, такава промяна може да се направи след писмено заявяване на желанието ви и изготвяне на необходимата документация. Промяна е възможна единствено за вноски, които все още не са фактурирани и/или не са с настъпил/изтекъл падеж.Желанието за промяна се заявява писмено до отдел „Прием“ на имейл admissions@stgeorgeschool.eu. Следва подписване на нов план с вече отразените нови вноски и падежи, като съответно ще Ви бъде издадена и фактура за начисляване на административна такса в размер на 50 ЕUR, тъй като желаете промяна в условията, след сключване на Договор за обучение.

Начисляване на неустойки

Cистемата автоматично начислява неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие след избраните и записани в План за плащане срокове, но не повече от 20% до получаване на плащането по банковата сметка на училището или детската градина. Размерът на дължимата неустойка за просрочие е върху непогасената сума и се покрива първа по ред и след това се покрива главницата (дължимата сума). Върху остатъчната главница се начислява неустойка за просрочие до пълното ѝ погасяване.

 

Примери при следните параметри:

Фактура за дължима сума в размер на 1 000,00 лв., с падеж 30.06.2021 г., постъпил превод по банковата сметка на организацията на 15.07.2021 г.

На 15.07.2021 г.  в системата фигурират следните задължения:

 • главница- 1000,00 лв.
 • начислена неустойка към 15.07.2021 г., която е равна на 75 лв. / за 15 дни х 0,5%/.

 

Пример 1:

При превод на 15.07.2021 г. на цялата главница и начислената към конкретната дата неустойка в размер на 1075,00 лв., се погасява цялата главница и начислената до момента на плащането неустойка.

 

Пример 2:

При превод на 15.07.2021 г. само на главницата – 1000,00 лв. се погасява ПЪРВО начислената към момента неустойка в размер на 75,00 лв., а с останалите 925,00 лв. се погасява частично главницата.

Остатъкът е неплатена главница в размер на 75,00 лв, върху която системата автоматично продължава да начислява неустойка до пълното й погасяване.

 

Пример 3 :

При превод на 15.07.2021 г. на сума, която не е достатъчна да погаси в цялост главницата и начислената към конкретния момент неустойка, например при превод на 1050,00 лв. вместо 1075,00 лв. се погасява ПЪРВО начислената към момента неустойка в размер на 75,00 лв, а с останалите 975,00 лв. се погасява частично главницата.

Остатъкът е неплатена главница в размер на 25,00 лв., върху която системата автоматично продължава да начислява неустойка до пълното й погасяване.

 

Други примери:

Отделните такси са разделени по видове – обучение, образователни ресурси и изпити; храна и фреш; вода и маски; загубени учебници и нанесени материални щети; карти за достъп; занимания по интереси, униформи.

 

Системата не позволява обединяване на плащания за раличните видове такси, поради различните срокове за плащане.

 

Пример: 4

Училището или детската градина е възможно да имат вземане от родители/настойници за Такса храна и Такса фреш, а в същото време да е издадено Кредитно известие и съответно родителят трябва да получи пари за възстановяване на Такса Занимания по интереси.

 

В случая системата не позволява приспадане, следователно родителят ще следва да плати сумата по фактура за храна и фреш, а училището или детската градината ще възстанови по посочена от родителя банкова сметка сумата, съобразно с Кредитното известие.

Каква финансова информация мога да прочета в портала?

Тук можете да получите информация чрез визуализация на всеки издаден документ / фактура / за дължими суми относно:

– Такса Обучение, съгласно План за плащане, неразделна част от договора;

– Такси Образователни ресурси и изпити;

– Такса Храна;

– Такса Фреш, съгласно заявените от родителя консумации;

– Такси Занимания по интереси, съобразно заявените от родителя/ настойника активности;

– Зелено или Бяло училище съгласно програмата, заявени от родителите/настойниците;

– Такса Индивидуална грижа по заявка на родителите/настойниците или престой след края на учебния ден.

– Други, в това число такси за закупена вода, маска, карти за достъп, униформи, пособия, невърнати учебници, нанесени материални щети от ученика и др.;

– Гаранционен депозит, който е включен в План за плащане и е дължим в 3-дневен срок от подписване на договор за обучение. При преминаване от детската градина в училище, депозитът се прехвърля от детската градина в училището.

Как и кога се издават кредитни известия и се връщат суми?

Кредитни известия за възстановяване на суми се издават при следните случаи:

– Възстановяване на част от Такса Храна и Такса Фреш– рекапитулация се прави на годишна база, в срок до 31 юли след края на учебната година,съгласно Общите условия към Договор за обучение;

– Възстановяване на част от Такси за Занимания по интереси – рекапитулация се прави на годишна база, в срок до 31 юли след края на учебната година;

– Възстановяване на част от Такса обучение – при предсрочно прекратяване на договора за обучение, в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване;

– Възстановяване на Депозит – при изтичане на срока на договора или при спазване на условията за предсрочно прекратяване на договора, в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване;

– Възстановяване на Такса за зелени и бели училища – при отменени зелени и бели училища, в 14-дневен срок след издаване на Кредитното известие.

Възстановяването на суми се осъществява при наличие на актуална банкова сметка на родителите/настойниците.

Кореспонденция и Уведомления

St. George International School and Preschool няма ангажимент по договор да информира писмено, чрез телефон или и-мейл за издадени фактури, извършени плащания, дължими и неплатени суми. Всеки родител следва своевременно да се информира чрез онлайн „Портал за електрони плащания“, за възникналите ангажименти съобразно подписания План за плащане.

Въпреки това системата автоматично изпраща съобщения, чрез и-мейл:

– на всяко 30-то число на месеца за евентуален остатък на неплатени суми;

– 3 /три / дни преди падежа на суми съобразно Плана за плащане, с цел да бъде избегнато закъснение и начисляване на неустойки.

При възникване на изключително неотложни въпроси можете да изпратите имейл до:  reception@stgeorgeschool.eu или accounting@stgeorgeschool.eu

 

Информация относно дължими суми и падежи може да бъде открита в:

– План за плащане;

– Издадените от училището/детската градина фактури;

– Персоналните профили на Платформата, където детайлно може да се види всеки един издаден документ, както и справка за дължими суми към определен момент.

Как да платя сумата?

Препоръчваме винаги да плащате през онлайн “Портал за електронни плащания”, чрез:

 – Дебитна/Кредитна карта;

 – Банков трансфер;

Така информацията ще се отразява автоматично и възможността за грешка се свежда до минимум. При тези методи на плащане никога няма да надплатите сума или закъснеете с плащане.

При плащания директно през Платформата, веднага се обозначава, че плащането е извършено и системата спира да начислява неустойката на датата, на която е платено през акаунта Ви.

След обработка на информацията, която настъпва след действителния край на деня, но с датата на транзакциите, първо се закрива неустойката, начислена към датата на превода, а след това главницата.

Възможно е да заплатите и чрез индивидуален банков превод по банкова сметка, но тогава винаги ще имате един ден забава, тъй като парите ще постъпят в нашата сметка по-късно и ще бъдат отразени като платени в момента на постъпване по сметка на организацията ни.

 

В случаите, когато платите в ден, предшестващ почивни дни или национални празници, сумата ще постъпи при нас в първия работен ден след почивните дни.

 

 

Стъпки:

“Портал за електронни плащания”

Всеки родител има създаден потребителски профил. Необходимо е да следвате инструкциите, посочени в имейла, за да изберете и въведете парола. Достъпът до Платформата за електронни плащания се осъществява посредством комбинация от електронния Ви адрес (стрелка 1) и паролата (стрелка 2), зададена от Вас като потребител (вижте Фигура 1).

Важно:

Моля, да имате предвид, че линкът за активация на акаунта Ви ще е валиден в срок от 48 часа. В случай, че пропуснете този срок следва да изпратите и-мeйл до reception@stgeorgeschool.eu

 

Моля, да съобразите размера на дължимата и подлежаща за плащане сума с лимита на дебитната/кредитната ви карта. В случай, че вноската е по-голяма от лимита, то по-добре е да платите с Банков превод през платформата.

Фигура 1.

След като влезете в Платформата, в основното табло ще видите информация за активните Ви договори към момента (вижте Фигура 2). Родителите/настойниците с повече от едно дете, записани в детската градина и/или училището, ще могат да видят информация относно задължения, платени фактури, Кредитни известия и остатъци (салда) за всяко едно от тях.

Фигура 2.

 

Бутонът Обобщени данни предоставя възможност да проследите актуалните си задължения по всяка издадена фактура с информация за (вижте Фигура 3):

 • номер и дата на документа;
 • сума за плащане;
 • падеж и срок на плащане;
 • визуализиране на документа /PDF формат/.

Фигура 3.

 

Опцията за нареждане на плащане е активна от бутон Фактури (вижте Фигура 4), като можете да заплатите дължимите суми онлайн с кредитна или дебитна карта чрез системата на Paysera.

В случай, че имате повече от едно задължение, е необходимо да бъде погасено първо най-старото такова, тъй като системата позволява да се плащат фактурите в реда, в който възникват задълженията. Също така е необходимо да се плати цялата сума по издадена фактура. Системата не дава възможност за частично плащане.

Нареждането на плащане става като кликнете върху бутона Добави (стрелка 1), визуализиран срещу всяка фактура. В случай, че желаете да платите повече от една фактура наведнъж, е необходимо да кликнете върху бутона Добави срещу всяка от тях. След това трябва да кликнете върху жълтия бутон Плащане (стрелка 2), което ще Ви отведе до нов прозорец към системата на БОРИКА.

Фигура 4.

 

Преди извършване на плащане, следва да прегледате представената от системата информация за получателя на средствата, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сума за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане (вижте Фигура 5).

Фигура 5.

 

След това въвеждате данните за картата и друга изисквана информация за извършване на превода (вижте Фигура 6). В този случай, системата изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване на плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата, връща към системата ни авторизационен код, потвърждаващ плащането. Системата Ви информира за успешно извършено плащане.

Фигура 6.

 

В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), системата Ви информира, че плащането не е успешно.

Вашата заявка за плащане е  валидна в рамките на 30 минути. След изтичането на този период, е необходимо да презаредите страницата и да създадете нова заявка за плащане.

При възникнал проблем, можете да се свържете с нас на reception@stgeorgeschool.eu

Как да вляза в онлайн “Портал за електронни плащания” ?

След регистрация от администратор на ЧСУ/ ЧДГ и създаване на „Потребителски профил“. Потребителският профил се създава към електронен адрес на родител/ настойник на дете/ ученик, обучаващо се в Частна детска градина „Свети Георги“и/или Частно средно училище „Свети Георги“. Администраторът на ЧСУ/ ЧДГ създава профил на Потребителя и изпраща известие по електронна поща на родителя/ настойника за потвърждаване на активацията на неговия профил в Портала. Потребителят следва да влезе в Портала, да избере и въведе парола. Достъпът до всички услуги от Портала, се осъществява посредством комбинация от електронния адрес и паролата, зададена от потребителя. Достъпът до платформата е през сайта на училището, секция “За родители”, от която се отварят подменюта:

– “Родителски профил Shkolo” – където можете да видите информация за вашето дете и училището.

– “Портал за електронни плащания”- където можете да видите информация за плащанията и да платите дължимите суми.

– “Дейности” – където можете да заявите занимания по интереси и дейности след края на учебния ден и да видите нужната информация.

За какво друго може да ми помогне онлайн платформата?

– Можете да заявите Занимания по интереси и дейности;

– Можете да видите седмичната програма на ученика и да изберете подходящ график за занимания, например да заявите занимания със спорт в дните, в които детето няма такъв в задължителната програма.

Кои лица ползват Портала?

Потребители са родители/ настойник на дете в ЧДГ „Свети Георги или ученик в ЧСУ „Свети Георги“.  Регистрация на потребители – юридически лица не се извършва.

Предоставяни услуги от “Портал за електронни плащания”?

Заплащане по фактури, издадени по повод договор за обучение на дете и/или ученик в ЧДГ „Свети Георги“ и/или ЧСУ „Свети Георги“.

Към кои дружества мога да извърша плащане?

Потребителят може да извършва плащания към следните търговци: ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204426056 и ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТИ  ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204425901.

Поверителност на данните

При и по повод ползването на Портала и услугите в него, ЧСУ/ ЧДГ ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни на Портал за електронно плащане. Потребителят се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с нас за извършване на промяната.