Начисляване на неустойки

Cистемата автоматично начислява неустойка в размер на 0,5% за всеки ден просрочие след избраните и записани в План за плащане срокове, но не повече от 20% до получаване на плащането по банковата сметка на училището или детската градина. Размерът на дължимата неустойка за просрочие е върху непогасената сума и се покрива първа по ред и след това се покрива главницата (дължимата сума). Върху остатъчната главница се начислява неустойка за просрочие до пълното ѝ погасяване.

 

Примери при следните параметри:

Фактура за дължима сума в размер на 1 000,00 лв., с падеж 30.06.2021 г., постъпил превод по банковата сметка на организацията на 15.07.2021 г.

На 15.07.2021 г.  в системата фигурират следните задължения:

  • главница- 1000,00 лв.
  • начислена неустойка към 15.07.2021 г., която е равна на 75 лв. / за 15 дни х 0,5%/.

 

Пример 1:

При превод на 15.07.2021 г. на цялата главница и начислената към конкретната дата неустойка в размер на 1075,00 лв., се погасява цялата главница и начислената до момента на плащането неустойка.

 

Пример 2:

При превод на 15.07.2021 г. само на главницата – 1000,00 лв. се погасява ПЪРВО начислената към момента неустойка в размер на 75,00 лв., а с останалите 925,00 лв. се погасява частично главницата.

Остатъкът е неплатена главница в размер на 75,00 лв, върху която системата автоматично продължава да начислява неустойка до пълното й погасяване.

 

Пример 3 :

При превод на 15.07.2021 г. на сума, която не е достатъчна да погаси в цялост главницата и начислената към конкретния момент неустойка, например при превод на 1050,00 лв. вместо 1075,00 лв. се погасява ПЪРВО начислената към момента неустойка в размер на 75,00 лв, а с останалите 975,00 лв. се погасява частично главницата.

Остатъкът е неплатена главница в размер на 25,00 лв., върху която системата автоматично продължава да начислява неустойка до пълното й погасяване.

 

Други примери:

Отделните такси са разделени по видове – обучение, образователни ресурси и изпити; храна и фреш; вода и маски; загубени учебници и нанесени материални щети; карти за достъп; занимания по интереси, униформи.

 

Системата не позволява обединяване на плащания за раличните видове такси, поради различните срокове за плащане.

 

Пример: 4

Училището или детската градина е възможно да имат вземане от родители/настойници за Такса храна и Такса фреш, а в същото време да е издадено Кредитно известие и съответно родителят трябва да получи пари за възстановяване на Такса Занимания по интереси.

 

В случая системата не позволява приспадане, следователно родителят ще следва да плати сумата по фактура за храна и фреш, а училището или детската градината ще възстанови по посочена от родителя банкова сметка сумата, съобразно с Кредитното известие.