Условия за ползване

Общи условия за извършване на плащания чрез Портал за електронни плащания на Частно средно училище „Свети Георги“ и Частна детска градина „Свети Георги“

 1. Уеб портала („Портала“) е услуга на Частно средно училище „Свети Георги“ ЕООД („Дружеството”, „ЧСУ“, „ние”, „нас”, „наше”), ЕИК 204426056 и на Частна детска градина „Свети Георги“ ЕООД, („Дружеството”, „ЧДГ“, „ние”, „нас”, „наше”), ЕИК 204425901 като под услугата следва да се разбира уеб-сайт, приложение или друга услуга на информационното общество, предоставяна от ЧСУ/ ЧДГ, за достъпа и ползването до която се изисква създаването на потребителски профил и съответно автентикация. Свързана услуга на ЧСУ/ ЧДГ е и мобилното приложение.
 1. Настоящите общи условия имат за цел регулирането на отношенията между ЧСУ/ ЧДГ и потребителите, които ползват предоставяните чрез Портала услуги. За достъп до Портала и ползване на тези услуги е необходима регистрация по начин, указан от ЧСУ/ ЧДГ.

Достъпът до Портала се осъществява след регистрация от администратор на ЧСУ/ ЧДГ и създаване на „Потребителски профил“. Потребителският профил се създава към електронен адрес на родител/ настойник на дете/ ученик, обучаващо се в Частна детска градина „Свети Георги“и/или Частно средно училище „Свети Георги“. Във всички случаи, потребителят следва да бъде родител/ настойник на съответното дете, респективно ученик. Администраторът на ЧСУ/ ЧДГ създава профил на Потребителя и изпраща известие по електронна поща на родителя/ настойника за потвърждаване на активацията на неговия профил в Портала. Потребителят следва да влезе в Портала, да избере и въведе парола. Достъпът до всички услуги от Портала, се осъществява посредством комбинация от електронния адрес и паролата, зададена от потребителя. При и по повод ползването на Портала и услугите в него, ЧСУ/ ЧДГ ще обработва данни за потребителите съгласно Политика за поверителност и защита на личните данни на Портал за електронно плащане. Потребителят се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира своевременно информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място или да се свърже с нас за извършване на промяната. При възникнал спор или нужда от възстановяване достъпа на Клиента, е необходимо данните от неговия клиентски профил в Системата ни, да съвпадат с данните от предоставените от Клиента официални документи за идентификация.

Регистрация на потребители – юридически лица не се извършва.

Заличаване на профила в Портала осъществява при настъпване на някое от следните обстоятелства:

(а) при изрично искане от Потребителя;

(б) при прекратяване на Договора за обучение на дете/ ученик между ЧДГ „Свети Георги“/ ЧСУ „Свети Георги“ и Потребителя, независимо от причината за това;

 1. Предоставяни услуги от Портал за електронно плащане на Частно средно училище „Свети Георги“:

– Заплащане на избрани „Занимания по интереси“ към ЧДГ „Свети Георги“ и/или към ЧСУ „Свети Георги“;

– Заплащане по фактури, издадени по повод договор за обучение на дете и/или ученик в ЧДГ „Свети Георги“ и/или ЧСУ „Свети Георги“.

Потребителят може да извършва плащания към следните търговци:

ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204426056.

ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД, ЕИК 204425901.

 1. Условия за плащане и поверителност

Можете да заплатите дължимите суми онлайн с кредитни/ дебитни карти или чрез Pay Pal. Преди извършване на плащане Клиентът следва да прегледа представената от системата информация за търговеца, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сумата за плащане, такса за плащането (ако е приложимо) и друга налична информация за конкретното плащане. След като се увери в тяхната коректност (ние не носим отговорност за верността на въведените данни от Потребителя на услугата), Клиентът въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането. В този случай, системата изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането (ако е приложимо) и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата връща към системата ни авторизационен код, потвърждаващ плащането. Операторът информира Клиента за успешно извършено плащане. Таксата се прибавя към сумата на плащането. При избор на начин на плащане чрез Pay Pal, Потребителят се прехвърля към екрана за онлайн плащания на Pay Pal. Детайлите на кредитната/ дебитната карта се обработват от Pay Pal съгласно техните Общи условия и тяхната политика за защита на личните данни.

В случай, че поради някаква причина плащането не е успешно (например картата е блокирана/неактивна, няма достатъчно налични средства, надхвърлени са лимитите за плащане или др.), БОРИКА АД/ Pay Pal връща към системата на Оператора код за отказ на плащането, съответно системата на Оператора информира Клиента, че плащането не е успешно.

 1. Осъществявайки достъп до услугите чрез Портала, вие приемате и се съгласявате да спазвате изложените по-долу условия. В случай, че не ги приемате нямате право и възможност да използвате Портала и услугите в него.

 1. За ползването на някои услуги може да се изисква приемане на специфичните условия за тяхното използване. Преди да започне използването на някоя услуга, потребителят следва да се информира дали ЧСУ/ ЧДГ е въвело специални правила за нейното използване. ЧСУ/ ЧДГ е длъжно да публикува такива правила на интернет страницата си.
 2. Посещението на потребител на която и да е страница от Портала се счита за приемане и съгласие за спазване на настоящите Общи условия.
 3. ЧСУ/ ЧДГ има право да добавя и спира услуги в Портала, да променя структурата, начина за достъп и регистрация, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
 4. ЧСУ/ ЧДГ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените на Потребителя услуги, ако последният с действията си накърнява доброто име на ЧСУ/ ЧДГ, нарушава действащото законодателство в Република България, международните актове или застрашава функционалността на средствата за предоставяне на услугите, включително и на лица, както и ако застрашава или препятства ползването на услугите от страна на други потребители.

 1. ЧСУ/ ЧДГ има правото да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя в случай на неправомерни действия съгласно настоящите общи условия или при законосъобразно поискване от страна на компетентните органи.
 2. ЧСУ/ ЧДГ има право да прекрати достъпа до услуги за потребители, които използват услугите за търговски или рекламни цели или за разработване и предоставяне на собствени услуги, освен ако това не е урегулирано в писмен договор с ЧСУ/ ЧДГ.

 1. ЧСУ/ ЧДГ има право (но не е длъжен) да прекрати достъп до услугите си в Портала, както и да унищожи и/или закрие информация за и на потребител в случаите, когато потребителят не е използвал услугите в Портала повече от 6 (шест) месеца.

 1. В случаите на прекратяване на договора за обучение на дете, респ. ученик, ЧСУ/ ЧДГ прекъсва достъпа до Портала и не носи отговорност при загуба на лични данни, в това число съхранени фактури, информация за плащания и други.
 2. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяните услуги, дължащи се на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон или на натоварване на мрежата.

 1. Потребителят трябва да пази регистрационните данни по т. 2 по-горе и да не ги споделя с трети лица. Потребителят носи изцяло отговорност за действия, извършени от трети лица при достъп до Портала и/или ползване на услуги в него/достъп до информация с регистрационните данни по т.2. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност в гореописаните случаи. Потребителят носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до Портала за плащане на ЧСУ/ ЧДГ, съответно парола за достъп до мобилното приложение, от трети лица. В случай, че Потребителят има съмнения, че по един или друг начин неговата парола е станала достояние на трети лица, следва незабавно да смени паролата и да информира ЧСУ/ ЧДГ.

 1. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност за евентуално претърпени загуби, пропуснати ползи или други щети, причинени на потребител в резултат от ползване на услуги чрез Портала от негова страна, или в резултат на невъзможност да се ползват услуги.
 2. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на Портала или услуга от Портала, дори ако ЧСУ/ ЧДГ е бил предупреден или разумно е могъл да предположи за вероятността от такива вреди.

 1. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност за неспособност на Потребител да ползва всяка една отделна услуга.

 1. ЧСУ/ ЧДГ не носи отговорност в случай на предявени претенции от трети лица срещу потребител, свързани с ползването на услуги.
 2. Услугите в Портала могат да се използват единствено от потребител, приел настоящите Общи условия и специфичните условия за използване на съответните услуги, ако има такива.
 3. Потребителят се счита за уведомен в случай на евентуална промяна в описаните общи условия при положение, че същите са актуализирани.
 4. Потребителят носи отговорност за опити да придобие неоторизиран достъп до чужди потребителски профили и потребителска информация.
 5. Потребителят е длъжен да ползва предоставените му услуга по начин, който не нарушава нормалното функциониране на услугата.
 6. Потребителят не може да има претенции към ЧСУ/ ЧДГ за неосъществено плащане в случай, че:

* неговата банка по една или друга причина откаже да извърши това плащане,

* неговата банка не е в състояние да го извърши – независимо от причините за това (поставяне на банката под особен надзор, обявяването й в несъстоятелност, временна неплатежоспособност и други);

 1. ЧСУ/ ЧДГ по никакви причини не изпраща по e-mail съобщения, които приканват Потребителите да актуализират своите данни и профил в Портала или да предоставят своята парола и/или потребителско име, каквито и да е данни за картата или други идентификационни данни. В случай, че Потребител получи подобно съобщение следва да го счита за опит за измама и при никакви обстоятелства да не отваря линковете (връзките), посочени в тях, както и да не въвежда своята лична и/или финансова информация.
 2. ЧСУ/ ЧДГ си запазва правото да променя настоящите Общи условия като евентуални промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на уебсайта.
 3. За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

19.02.2020г.