Каква финансова информация мога да прочета в портала?

Тук можете да получите информация чрез визуализация на всеки издаден документ / фактура / за дължими суми относно:

– Такса Обучение, съгласно План за плащане, неразделна част от договора;

– Такси Образователни ресурси и изпити;

– Такса Храна;

– Такса Фреш, съгласно заявените от родителя консумации;

– Такси Занимания по интереси, съобразно заявените от родителя/ настойника активности;

– Зелено или Бяло училище съгласно програмата, заявени от родителите/настойниците;

– Такса Индивидуална грижа по заявка на родителите/настойниците или престой след края на учебния ден.

– Други, в това число такси за закупена вода, маска, карти за достъп, униформи, пособия, невърнати учебници, нанесени материални щети от ученика и др.;

– Гаранционен депозит, който е включен в План за плащане и е дължим в 3-дневен срок от подписване на договор за обучение. При преминаване от детската градина в училище, депозитът се прехвърля от детската градина в училището.