Кореспонденция и Уведомления

St. George International School and Preschool няма ангажимент по договор да информира писмено, чрез телефон или и-мейл за издадени фактури, извършени плащания, дължими и неплатени суми. Всеки родител следва своевременно да се информира чрез онлайн „Портал за електрони плащания“, за възникналите ангажименти съобразно подписания План за плащане.

Въпреки това системата автоматично изпраща съобщения, чрез и-мейл:

– на всяко 30-то число на месеца за евентуален остатък на неплатени суми;

– 3 /три / дни преди падежа на суми съобразно Плана за плащане, с цел да бъде избегнато закъснение и начисляване на неустойки.

При възникване на изключително неотложни въпроси можете да изпратите имейл до:  reception@stgeorgeschool.eu или accounting@stgeorgeschool.eu

 

Информация относно дължими суми и падежи може да бъде открита в:

– План за плащане;

– Издадените от училището/детската градина фактури;

– Персоналните профили на Платформата, където детайлно може да се види всеки един издаден документ, както и справка за дължими суми към определен момент.