Общи положения

Нашата цел е да предоставим на децата грижа и образование на световно ниво – материална база, образователни ресурси, квалифицирани преподаватели, процедури, които създават условия за стабилност и развитие. Това е свързано с разходи, които все още таксите, които родителите/настойниците заплащат, не покриват. Те се поемат от собственика на St. George International School and Preschool.

При подписване на договорите за обучение сме предложили възможност на всяко семейство да избере вариант за плащане, който отговаря на желанията и възможностите му. В това отношение сме значително по-гъвкави от други училища. В тон с добрата практика, в договорите за обучение винаги е била включена клаузата, регулираща случаите при неплащане в срок и съответното начисляване на неустойки. През 2020 година инвестирахме в платформа за плащания, която дава възможност да се автоматизират процесите по начисляване и осчетоводяване на дължимите и платените суми и навременна информация на родителите/настойниците във всеки момент. Във връзка с епидемичната обстановка и липсата на предвидимост на разходите на семействата, не въведохме в експлоатация автоматичното начисляване на неустойките. Това се случи едва през месец май 2021г.

St. George International School and Preschool инвестира значителни ресурси с цел предоставянето на ежедневна информация за финансовите разчети между родители/настойници и училище/детска градина.

 

Разработеният онлайн Портал за електронни плащания дава ясна и точна информация. Всеки родител при подписването на Договора за обучение получава потребителско име и парола за достъп и в рамките на 48 часа следва да влезе и да избере личната си парола за достъп.

 

Счетоводният отдел на St. George International School and Preschool издава фактура за всяка дължима такса (такса обучение, храна, занимания по интереси, преиздадени карти, вода, маски и други), която се визуализира в платформата в рамките на 24 часа от нейното издаване.

Организацията на една учебна година е дълъг процес, към който подхождаме с отговорност и професионализъм. Планирането започва през февруари на текуща учебна година за следваща и съответно нашите финансови задължения към партниращи организации и доставчици имат определени срокове. В същото време осигуряването на ресурс за възнаграждението на учителите и инвестициите в тяхното професионално развитие е ключово важно, за да бъдат те спокойни и мотивирани да дават на децата най-доброто от себе си.

Ние подлежим на контрол от държавните регулаторни органи, одитори и сертифициращи организации. В тази връзка, не бихме могли просто така да променяме условия по договори и плащания.

Искаме да Ви уверим, че нашата цел не е да събираме пари от неустойки. Използваме този инструмент, за да установим практика за спазване на посочените в договорите срокове за плащане – срокове, които родителите/настойниците избират, но често не спазват. Сигурни сме, че разбирате, че ако всеки плаща когато и колкото пожелае, ние нямаме предвидимост на постъпленията, няма как да поемаме ангажименти към персонал и партньори и няма как да ги изпълняваме.

Стремим се непрекъснато да развиваме възможностите, които предлагаме за децата, да осигурим спокойна и стимулираща среда за тях и учителите и за това е нужна предвидимост и планиране на паричните потоци.

По-долу ще намерите систематизирана информация относно процеси по подписване на договори и плащания, както и отговори на често задавани въпроси.