Прием и подписване на договори за обучение

 • До края на месец Февруари на уебсайта на организацията се обявяват таксите за следващата учебна година, възможностите за разсрочено плащане и срока за подписване на договори, като процедурата е описана детайлно в Общи условия, неразделна част към договора за обучение.

 

 • Всеки договор, изготвен и предоставен на родителите/настойниците и План за плащане с конкретни дати (падежи ) за плащане на всички такси, неразделна част от договора, следва да бъде подписан в указаните и избрани срокове.

 

 • В случай, че родителите/настойниците не подпишат договор и/или План за плащане в указания срок и не направят плащане, училището няма ангажимент да пази място и може да го предложи на друг ученик.

 

 • Следните документи се подписват след получаване на положително становище за прием:

– Попълнено от родителите/настойниците Заявление за постъпване;

– Договор за обучение с приложени Общи условия и План за плащане, които се подписват чрез електронна платформа;

 • При подписване на договор за следваща учебна година се попълва заявление с актуални данни и План за плащане в определен срок.

 

 • При наличие на договор за обучение за етап, се подписва План за плащане за следващата учебна година. В случай, че родителите/настойниците не подпишат План за плащане в посочения срок от отдел Прием, училището няма задължение да пази място за ученика и може да прекрати договора.

 

 • Всеки родител следва да предостави своя банкова сметка, чрез която ще се извършват всякакви парични преводи, в това число и връщане на надплатени и недължими суми след рекапитулация. Липсата или промяната на такава през учебната година, без да е изпратено писмено уведомление до St. George International School and Preschool, би довело до затруднения по отношение на разчетите и използване на системата за плащания от родителите/настойниците.

 

 • Задължението за заплащане на суми възниква с подписване на договора и/или Плана за плащане. Наличието или липсата на фактура не е основание за извършване на плащане, тъй като датата за плащане е изрично уговорена в Плана.

 

 • Основната валута, в която се формират и фактурират таксите е Евро, но се заплащат в тяхната левова равностойност по официалния обменен курс на БНБ.

 

 • При заплащане от банкова сметка в чужда валута, по банкова сметка на училището или детската градина ще постъпи превалутираната сума в лева по курс КУПУВА на Уникредит Булбанк АД в деня на плащането. Така сумата, която се заплаща, се оказва недостатъчна и продължава да има дължими суми, върху които биха се начислили неустойки за забава.

 

 • Промяна на Плана за плащане, вследствие на затруднение или неспазване на сроковете за плащане – в случай че желаете да промените първоначално избраната схема на плащане-брой вноски, падежи, такава промяна може да се направи след писмено заявяване на желанието ви и изготвяне на необходимата документация. Промяна е възможна единствено за вноски, които все още не са фактурирани и/или не са с настъпил/изтекъл падеж.Желанието за промяна се заявява писмено до отдел „Прием“ на имейл admissions@stgeorgeschool.eu. Следва подписване на нов план с вече отразените нови вноски и падежи, като съответно ще Ви бъде издадена и фактура за начисляване на административна такса в размер на 50 ЕUR, тъй като желаете промяна в условията, след сключване на Договор за обучение.